Lisens/Forsikring

Lisens/forsikring


Idrettsforsikring for barn under 13 år:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/forsikring/


Idrettsforsikring for utøvere fra fylte 13 år:

Fra og med det året du som medlem fyller 13 år og til og med det året du fyller 75 år er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring). NGTF byttet 1. januar 2017 forsikringsselskap til Gjensidige. Skader som har skjedd før 1. januar 2017 skal meldes til vårt tidligere forsikringsselskap Protector.

Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra møter.


Konkurranselisens/utvidet forsikring (registreres av klubben)

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

Utøvere som deltar på oppvisninger og salto-konsepter trenger ikke løse konkurranselisens, men kan gjerne gjøre det for å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.

Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/grupper i NGTF.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring som bl.a. gir anledning til å  få operasjon på privat klinikk for inntil 40.000 kroner (med en egenandel på 1.000 kroner).

Forsikringen gjelder skader oppstått både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang per år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen, det er derfor lurt å registrere tidlig på året.

I tillegg til å være en utvidet forsikring for konkurranseutøvere, dekker også konkurranselisensordningen kostnader til dommerhonorar. Videre er et eventuelt overskudd øremerket konkurranseaktivitet innen grenene våre.

Gjeldende satser er:

Kategori 1: 200 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: 500 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år